Er is al veel over gezegd en geschreven: corona deed de wereld in 2020 op zijn grondvesten schudden. We werden met een crisis geconfronteerd waarvan we de gevolgen niet konden overzien. Waar we eerst nog dachten dat het om weken, hooguit maanden zou gaan, bleek het virus niet meer weg te denken. In 2020 veranderde er veel voor de huisartsenzorg in Friesland en de manier waarop de medewerkers van Dokterszorg Friesland hun werk deden. Beeldbellen, persoonlijke beschermingsmiddelen inkopen, thuiswerken, coronaspreekuren houden; het was aan de orde van de dag. Vernieuwingen kwamen in een stroomversnelling en we deden – met vallen en opstaan – nieuwe inzichten op. 2020 was een pittig jaar, maar ook een jaar waarin we wendbaarheid en veerkracht lieten zien. En waarin goede patiëntenzorg altijd voorop bleef staan. Daar kunnen we trots op zijn!

Ondernemingsraad Ondernemingsraad
Raad van
Commissarissen
Raad van Bestuur
Control
Bedrijfsvoering
Communicatie
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Bestuur Friese Huisartsen Vereniging Bestuur Friese Huisartsen Vereniging
Friese Huisartsen Vereniging (FHV) Friese Huisartsen Vereniging (FHV)
dokterswacht
doktersacademie
doktersdiensten
ketenzorg

Cijfers

2020 #

254

Totaal aantal medewerkers

2020 #

113,45

Totaal aantal fte

2020 #

€ 36.465.000

Totale omzet

Aantal verrichtingen 138.000
Totaal aantal patiënten in de keten 67.215
Aangesloten huisartsenpraktijken 57
Totaal aantal scholingen 134

Highlight Friese coalitie OPEN: online inzage in eigen medische gegevens

Vanaf 1 juli 2020 schrijft de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) voor dat patiënten online toegang hebben tot hun medische gegevens. Dat past bij de toenemende behoefte aan inzage in eigen gegevens én vergroot de betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling.

OPEN is het vierjarige landelijke versnellingsprogramma om huisartsen te helpen veilig medische gegevens online met hun patiënten te delen. Het landelijke programmateam zorgt voor landelijke afstemming van de ict-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS-en).

Friese coalitie OPEN: online inzage in eigen medische gegevens

Vanaf 1 juli 2020 schrijft de Wet aanvullende bepaling verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) voor dat patiënten online toegang hebben tot hun medische gegevens. Dat past bij de toenemende behoefte aan inzage in eigen gegevens én vergroot de betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling.

OPEN is het vierjarige landelijke versnellingsprogramma om huisartsen te helpen veilig medische gegevens online met hun patiënten te delen. Het landelijke programmateam zorgt voor landelijke afstemming van de ict-aanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS-en).

De Friese Huisartsen Vereniging (FHV) en Dokterszorg Friesland hebben zich verenigd in de Friese coalitie OPEN. Deze coalitie ondersteunt huisartsen in onze provincie zo goed mogelijk bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze. We bieden informatie, scholingen, keuzehulp en communicatiematerialen voor patiënten.

We helpen huisartsenpraktijken zodat voor 1 juli 2021 hun patiënten online inzage hebben in hun medische gegevens. Eén van de doelstellingen is dat voor 1 januari 2022 minstens 20% van de patiënten daar ook daadwerkelijk gebruik van maakt.

 

DZF – Huisarts Rob IJsselhof

Terugblik

Onze patiënten zijn positief over OPEN, ze vinden het prettig de uitslagen zelf in te kunnen zien. Mensen vragen ons steeds vaker hoe ze zelf toegang tot hun eigen dossier krijgen. Soms hebben ze van familieleden of kennissen gehoord dat deze inzagemogelijkheid er is. Maar we brengen het ook actief onder de aandacht. We krijgen ook de uitslagen van het laboratorium binnen die aangevraagd zijn door de specialist. Dat is een optie waarvoor we gekozen hebben. In ons HIS wordt dan gevraagd of we deze uitslagen willen voorzien van een advies en willen delen met de patiënt. Wij kiezen ervoor dit niet te doen en dat aan de specialist over te laten.

Rob IJsselhof – huisarts in Bolsward

dokterszorg

Toekomst

Verder bouwen op een stevig fundament

De coronapandemie heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat de huisarts een spilfunctie in het zorglandschap inneemt. Samen met medisch specialisten, wijkverpleegkundigen en verpleeg- en verzorgingshuizen worden patiënten zoveel mogelijk in of dichtbij hun vertrouwde omgeving behandeld. Huisartsenzorg is dus netwerkzorg pur sang en staat bol van de samenwerkingsrelaties.

Met het groeiend aantal ouderen, meer behandelmogelijkheden en verdere digitalisering, neemt de vraag naar goede ondersteuning voor de huisartsenpraktijk toe. Dokterszorg ontwikkelt zich steeds meer als de regio-organisatie die deze ondersteuning kan bieden. We maken hierover afspraken met de Friese Huisartsen Vereniging en verzekeraar De Friesland/Zilveren Kruis.

Regionale samenwerking voor de spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht en weekenden is inmiddels een vanzelfsprekendheid. Voor de chronische en integrale zorg zetten we in op verdere ontwikkeling en professionalisering van de samenwerking op verschillende niveaus. Zo staan we individuele huisartsenpraktijken als onderdeel van wijkgericht werken bij. We ondersteunen samenwerkingsverbanden zoals coöperaties in de samenwerking met gemeentes en regionale aanbieders van onder meer ouderenzorg en medisch specialistische zorg. En op provinciaal niveau zoeken we de verbinding tussen de FHV, zorggroepen voor chronische zorg en de verzekeraar.

Dokterszorg heeft professionals in huis die de huisartsenpraktijk goed kennen en de verbinding weten te leggen tussen de verschillende partijen. Zodat huisartsen optimaal kunnen samenwerken aan de zorg die nodig is.

Belangrijke thema’s in onze dienstverlening:

  • Beschikbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg in de ANW
  • Preventie, positieve gezondheid en persoonsgerichte (chronische) zorg
  • Digitalisering voor patiënt en professional
  • Continuïteit huisartsenzorg (arbeidsmarkt)

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de fundering voor deze regio-organisatie te leggen. En daar kunnen we nu verder op bouwen.

dokterswacht

Highlight Impact corona op manier van werken

De coronapandemie had onmiskenbaar een grote impact op de manier van werken van Dokterswacht. Er werden veel meer vragen gesteld over corona. Klachten en vragen van patiënten werden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen beoordeeld en waar mogelijk afgehandeld. De gesprekken kostten meer tijd, om corona uit te sluiten. De wachttijd liep daardoor af en toe op. Tegelijkertijd zagen we de reguliere zorg wat teruglopen, doordat mensen niet sportten en er minder ongelukken onderweg gebeurden.

Impact corona op manier van werken

De coronapandemie had onmiskenbaar een grote impact op de manier van werken van Dokterswacht. Er werden veel meer vragen gesteld over corona. Klachten en vragen van patiënten werden zoveel mogelijk telefonisch of via beeldbellen beoordeeld en waar mogelijk afgehandeld. De gesprekken kostten meer tijd, om corona uit te sluiten. De wachttijd liep daardoor af en toe op. Tegelijkertijd zagen we de reguliere zorg wat teruglopen, doordat mensen niet sportten en er minder ongelukken onderweg gebeurden.

Alleen als het strikt noodzakelijk was, kwam de huisarts thuis langs of konden patiënten terecht op de huisartsenpost. Ook met het oog op de beperkte voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen in de eerste helft van 2020. Het HaROP crisisteam werd in stelling gebracht om zo goed mogelijk in te spelen op de andere manier van werken. We scheidden patiëntengroepen in corona-verdacht en reguliere patiënten. In samenwerking met de Friese ziekenhuizen bouwden we units om patiënten met coronaklachten te zien.

Highlight Implementatie van Topicus HAP

In 2020 werkte Dokterswacht aan de voorbereidingen en implementatie van een nieuw huisartsenpostinformatiesysteem op 1 februari 2021. De overgang van Call Manager naar Topicus HAP stelt medewerkers en huisartsen in staat om hun werk nu en in de toekomst efficiënter te doen. De keuze voor dit systeem werd samen met Doktersdienst Groningen, Centrale Huisartsendienst Drenthe en Medrie gemaakt. In Groningen en Drenthe startten ze in 2020 met Topicus HAP, Medrie volgt in 2021.

Implementatie van Topicus HAP

In 2020 werkte Dokterswacht aan de voorbereidingen en implementatie van een nieuw huisartsenpostinformatiesysteem op 1 februari 2021. De overgang van Call Manager naar Topicus HAP stelt medewerkers en huisartsen in staat om hun werk nu en in de toekomst efficiënter te doen. De keuze voor dit systeem werd samen met Doktersdienst Groningen, Centrale Huisartsendienst Drenthe en Medrie gemaakt. In Groningen en Drenthe startten ze in 2020 met Topicus HAP, Medrie volgt in 2021.

Op 24 september vond de kick-off bij Dokterswacht plaats met meerdere werkgroepen om de livegang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Topicus HAP werd ingericht en de eerste trainingen en e-learnings gingen in december van start om triagisten, baliemedewerkers, physician assistants, huisartsen en kantoormedewerkers zo goed mogelijk met het systeem te laten werken. Er werd een aantal triagisten als key-user opgeleid om andere collega’s te trainen en ondersteunen.

DWF – Willeke Veenstra

Terugblik

De coronapandemie heeft ons geleerd dat we niet alle zorg op de huisartsenposten hoeven te geven. Met het oog op de veiligheid van de patiënten, keken onze triagisten wat passende zorg is. Veel meer vragen konden we telefonisch of via beeldbellen afhandelen of doorverwijzen naar de eigen huisarts de volgende dag. Na de eerste coronagolf hebben we deze werkwijze doorgezet met ons project focus op spoed. We hebben de triagisten extra opgeleid. Dokterswacht is er alleen voor spoedeisende huisartsenzorg. De komende tijd gaan we aan de slag met een campagne om de bewustwording van inwoners te vergroten en de huisartsen te informeren.

Willeke Veenstra – Teamleider TriageCenter Dokterswacht

dokterswacht

Toekomst

De juiste zorg op de juiste plek

De vergrijzing in Friesland en de krapte op de arbeidsmarkt vergroten de noodzaak om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare zorg om te gaan. In samenwerking met ketenpartners kijken we hoe we de juiste zorg op de juiste plek kunnen verlenen, ook tijdens de ANW-diensten (avond, nacht, weekend). In 2020 startten we met een proef voor de zorg rondom blaaskatheters. De wijkverpleegkundigen namen dit van de huisarts over. Een mooi initiatief om in de toekomst verder uit te bouwen. We zijn in 2020 ook gestart met de pilot beeldbellen. De eerste resultaten zijn voor zowel patiënten als triagisten en huisartsen positief. We oriënteren ons op verdere mogelijkheden van beeldbellen. In 2021 vernieuwen we de website van Dokterswacht waarin zelftriage steeds meer een centrale plek zal innemen.

Cijfers

2020 #

143.500

Aantal binnenkomende telefoontjes

2020 #

653.000

Aantal inwoners Friesland

2020 #

16.000

Aantal visites

2020 #

448 sec / 7½ min

Gemiddelde duur telefoongesprekken

2020 #

55.000

Aantal consulten op de huisartsenposten

2020 #

4,5 minuut

Minuten wachttijd gemiddeld

2020 #

Aantal consulten

Drukste dag: 1 februari, 534
Rustigste dag: 23 maart, 34

2020 #

Aantal telefoontjes

Drukste dag: 15 augustus, 1.601
Rustigste dag: 12 mei, 165

2020 #

Aantal visites

Drukste dag: 25 januari, 114
Rustigste dag: 18 augustus, 13

2020 #

175

Aantal klachten

2020 #

8.2

Gemiddeld rapportcijfer van patiënten in 2020

2020 #

138.000

Aantal verrichtingen

2020 #

98,5%

Percentage klachten naar tevredenheid afgehandeld

ketenzorg

Highlight Persoonsgerichte zorg & zorg op afstand

Het aantal chronisch zieken blijft toenemen en dat werpt de behoefte op aan een andere benadering van chronische aandoeningen. De kosten van de gezondheidszorg lopen op en de huidige zorg heeft niet het juiste effect. Bij persoonsgerichte zorg staat niet langer de aandoening, maar het individu centraal: wat heeft iemand nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? De rol van de zorgprofessional is om mensen te stimuleren en helpen bij zelfmanagement. Patiënt en zorgverlener zijn gelijkwaardige partners met eigen deskundigheden en verantwoordelijkheden. Samen beslissen ze over passende zorg en wat iemand nodig heeft.

Persoonsgerichte zorg & zorg op afstand

Het aantal chronisch zieken blijft toenemen en dat werpt de behoefte op aan een andere benadering van chronische aandoeningen. De kosten van de gezondheidszorg lopen op en de huidige zorg heeft niet het juiste effect. Bij persoonsgerichte zorg staat niet langer de aandoening, maar het individu centraal: wat heeft iemand nodig om zich gezond en gelukkig te voelen? De rol van de zorgprofessional is om mensen te stimuleren en helpen bij zelfmanagement. Patiënt en zorgverlener zijn gelijkwaardige partners met eigen deskundigheden en verantwoordelijkheden. Samen beslissen ze over passende zorg en wat iemand nodig heeft.

Een mooie aanvulling daarop is Engage. In 2020 startten 23 huisartsenprakijken met dit interactieve patiëntenportaal gericht op chronische (keten)zorgprogramma’s. Hiermee breiden ze de mogelijkheden voor zorg op afstand uit, waarmee praktijkondersteuners tijdens de coronapandemie al veel ervaring opdeden. In het portaal wisselen patiënten en zorgverleners gegevens uit, zoals dagcurves en labwaarden. Engage heeft een chatfunctie en praktijkondersteuners kunnen er taken voor patiënten klaarzetten. Het vergroot zo de betrokkenheid en het zelfmanagement van de patiënt.

Highlight Kwaliteit op Maat

Het kwaliteitsdenken in de zorg is aan het veranderen. Kwaliteit van zorg wordt bepaald door wat zorgverleners en patiënt samen goede zorg vinden. Patiënten vragen om zorg op maat, die past bij hun behoeften, doelen en levensverhaal. De zorgprofessional sluit aan bij de behoefte van de patiënt. Zorgprogramma’s en NHG-standaarden zijn ondersteunend.

Kwaliteit op Maat

Het kwaliteitsdenken in de zorg is aan het veranderen. Kwaliteit van zorg wordt bepaald door wat zorgverleners en patiënt samen goede zorg vinden. Patiënten vragen om zorg op maat, die past bij hun behoeften, doelen en levensverhaal. De zorgprofessional sluit aan bij de behoefte van de patiënt. Zorgprogramma’s en NHG-standaarden zijn ondersteunend.

Medisch bewijs, normen en indicatoren hebben ons veel gebracht, zoals uitstekende zorg voor chronische aandoeningen. Het blijft daarom belangrijk om de basis op orde te houden en te voldoen aan wet- en regelgeving. We gebruiken de PDCA-cyclus als motor voor het systematisch verbeteren en borgen van kwaliteit.

De bouwstenen voor ons nieuwe kwaliteitsbeleid zijn:

  • samen leren en verbeteren
  • spiegelinformatie vanuit verschillende hoeken (input) benutten
  • kwaliteitsverandering (output) en verwachtingen duidelijk maken
  • voorbeeldig leiderschap tonen

Hier lees je meer over ons kwaliteitsbeleid: Kwaliteit op Maat 2021-2025

KZF – Ageeth Hodes

Terugblik

Door de coronapandemie kwam onder meer de zorg voor de chronische patiënt in het gedrang. Wij hebben direct volop ingezet op ondersteuning van de praktijkondersteuners in deze moeilijke tijd. We ontwikkelen ons als kenniscentrum en kunnen adviseren bij de inrichting van de chronische zorg in de praktijk, zorginhoudelijke vragen en moeilijke cases.

Ageeth Hodes – adviseur kwaliteit Ketenzorg

 

Steeds meer praktijken willen starten met e-health, maar vinden het lastig ermee te beginnen. Daarom bieden wij ondersteuning en support aan praktijkondersteuners die willen starten met zorg op afstand. Vanuit het patiëntenportaal Engage zijn verschillende mogelijkheden om samen te werken met de patiënt. Tijdens de lockdown hebben praktijkondersteuners ervaren dat zij via Engage contact kunnen houden met hun patiënten. Dit is de eerste stap naar Zorg op afstand.

Sanne Winius – projectleider Zorg op afstand

ketenzorg

Toekomst

Op weg naar integrale zorg

Ketenzorg Friesland zet de komende tijd meer en meer in op integrale zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Daarbij verschuift de focus van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Waar nu nog sterk de nadruk ligt op de aandoening, is in integrale zorg meer oog voor de totale gezondheid van de individuele patiënt. De multidisciplinaire samenwerking blijft vooropstaan, ondersteund door ict-toepassingen en de inzet van e-health.

Cijfers

2020 #

38.647

Aantal patiënten CVRM

2020 #

135

Aantal aangesloten praktijken CVRM

2020 #

3.712

Aantal patiënten astma

2020 #

77

Aantal aangesloten praktijken astma

2020 #

22.438

Aantal patiënten DM2

2020 #

143

Aantal aangesloten praktijken DM2

2020 #

2.418

Aantal patiënten COPD

2020 #

111

Aantal aangesloten praktijken COPD

2020 #

67.215

Totaal aantal patiënten in de keten

2020 #

143

Totaal aangesloten praktijken

doktersdiensten

Highlight Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers

Alle deskundigheid van de Friese praktijkmanagers samengebracht op één plek: in 2020 nam het Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers een vogelvlucht. Het netwerk is bedoeld voor praktijkmanagers in dienst van Doktersdiensten en bij huisartsenpraktijken zelf. Met als doel om ideeën en ervaringen uit te wisselen, vraagstukken te beantwoorden en van en met elkaar te leren.

Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers

Alle deskundigheid van de Friese praktijkmanagers samengebracht op één plek: in 2020 nam het Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers een vogelvlucht. Het netwerk is bedoeld voor praktijkmanagers in dienst van Doktersdiensten en bij huisartsenpraktijken zelf. Met als doel om ideeën en ervaringen uit te wisselen, vraagstukken te beantwoorden en van en met elkaar te leren.

Praktijkmanagers kunnen zich abonneren op één of meerdere onderdelen van het netwerk. Zo kunnen ze lid worden van het online platform HAweb, provinciale bijeenkomsten bijwonen, deelnemen aan intervisies en een bijdrage leveren aan online bijeenkomsten. Ze kunnen ook deel uitmaken van één van de werkgroepen, om zo samen de schouders te zetten onder uitdagingen in onze regio. Door de krachten te bundelen en samen te werken kunnen praktijkmanagers meer betekenen voor hun praktijken.

Highlight Praktijkmanagement in coronatijd

In 2020 veranderde de dagelijkse gang van zaken in huisartsenpraktijken radicaal door de coronapandemie. Vooral in de eerste golf waren het spannende tijden voor patiënten en huisartsen. De inzet van de praktijkmanagers van Doktersdiensten bleek juist in deze tijd van extra toegevoegde waarde.

Praktijkmanagement in coronatijd

In 2020 veranderde de dagelijkse gang van zaken in huisartsenpraktijken radicaal door de coronapandemie. Vooral in de eerste golf waren het spannende tijden voor patiënten en huisartsen. De inzet van de praktijkmanagers van Doktersdiensten bleek juist in deze tijd van extra toegevoegde waarde.

Veel meer dan voorheen werd de onderlinge samenwerking tussen praktijkmanagers en huisartsenpraktijken gezocht. Oog voor ondersteuning, goede eenduidige informatie over de ontwikkelingen rondom corona en gezamenlijk nadenken over noodgedwongen verandering en hoe het beter kan: het zorgde voor meer verbinding en contact. Zo werd elkaars kennis en expertise goed benut.

DDF – Lotus Evenhuis

Terugblik

Het Kwaliteitsnetwerk praktijkmanagers is de afgelopen jaren meer en meer uitgegroeid tot een professioneel netwerk voor de hele provincie Friesland. In 2020 heeft het netwerk een officiële titel gekregen en is het ondergebracht bij Doktersdiensten. Het is een netwerk van de praktijkmanagers en niet alleen maar voor de praktijkmanagers. Dat betekent dat alle leden hun eigen inbreng hebben, kennis halen en brengen en elkaar in de regio vinden. Dat maakt het een sterk netwerk voor de provincie, voor de regio’s, maar het werpt ook zijn vruchten af voor de individuele praktijk. Wij maken het waar dat niet iedere praktijkmanager voor zichzelf het wiel hoeft uit te vinden.

Lotus Evenhuis – Praktijkmanager/Coördinator Kwaliteitsnetwerk Praktijkmanagement

doktersdiensten

Toekomst

Regionaliseren en samenwerken met huisartsencoöperaties

Waar we gestart zijn met praktijkmanagement in de huisartsenpraktijken in Friesland, wil Doktersdiensten de inzet voor wijkgerichte en (sub-)regionale projecten en structurele samenwerking met huisartsencoöperaties en ROS verdiepen en verbreden. Het gaat niet alleen om de bedrijfseconomische en organisatorische vraagstukken. De nadruk ligt op het realiseren van een doelmatig zorgnetwerk voor zowel het medisch als sociaal domein en het verbinden van medenetwerkorganisaties, zorguitvoerders en beleidsontwikkelaars. We bieden niet alleen ondersteuning in het werkgeverschap en op administratief of financieel vlak, maar ook (subregionale) bestuurlijke ondersteuning.

Cijfers

2020 #

15

Aantal praktijkmanagers

2020 #

57

Aantal praktijken met praktijkmanagers

2020 #

16

Aantal HAS-en

2020 #

9

Aantal praktijken die een overnamekandidaat zoeken

2020 #

7

Aantal praktijken die een waarnemer zoeken

2020 #

4

Aantal praktijken in gesprek met een potentiële kandidaat

2020 #

2

Aantal vacatures vervuld

2020 #

5

Aantal huisartsen geïnteresseerd in praktijkovername

2020 #

4

Aantal huisartsen op zoek naar een duo-partner

doktersacademie

Highlight Van fysieke naar online scholingen

Door de coronapandemie kwam de doorontwikkeling van online scholingen en webinars in een stroomversnelling. Doktersacademie zette in korte tijd alle scholingen om naar een online variant. Daarnaast voegde Doktersacademie nog eens elf e-learnings toe aan het programma. Een laagdrempelige manier om waar en wanneer je maar wilt praktijkgerichte en geaccrediteerde kennis op te doen. En hoewel deelnemers aangeven dat ze klassikale bijeenkomsten missen, blijkt online scholing een goed alternatief in deze tijd.

Van fysieke naar online scholingen

Door de coronapandemie kwam de doorontwikkeling van online scholingen en webinars in een stroomversnelling. Doktersacademie zette in korte tijd alle scholingen om naar een online variant. Daarnaast voegde Doktersacademie nog eens elf e-learnings toe aan het programma. Een laagdrempelige manier om waar en wanneer je maar wilt praktijkgerichte en geaccrediteerde kennis op te doen. En hoewel deelnemers aangeven dat ze klassikale bijeenkomsten missen, blijkt online scholing een goed alternatief in deze tijd.

Highlight ABCDE-scholing

In 2020 organiseerde Doktersacademie de eerste geaccrediteerde scholing over de ABCDE-systematiek in medische spoedsituaties. De ABCDE-methode helpt om bij spoedgevallen systematisch eerst de primaire, levensbedreigende letsels en stoornissen vast te stellen, onder het mom ‘treat first what kills first’. In twee dagen leren huisartsen de systematiek toepassen in uiteenlopende simulatiescenario’s zodat ze er vertrouwd mee raken. Ze oefenen ook met verschillende vaardigheden die huisartsen in acute situaties moeten beheersen, zoals reanimeren, gebruik van een AED en overdragen volgens de SBAR-methode.

ABCDE-scholing

In 2020 organiseerde Doktersacademie de eerste geaccrediteerde scholing over de ABCDE-systematiek in medische spoedsituaties. De ABCDE-methode helpt om bij spoedgevallen systematisch eerst de primaire, levensbedreigende letsels en stoornissen vast te stellen, onder het mom ‘treat first what kills first’. In twee dagen leren huisartsen de systematiek toepassen in uiteenlopende simulatiescenario’s zodat ze er vertrouwd mee raken. Ze oefenen ook met verschillende vaardigheden die huisartsen in acute situaties moeten beheersen, zoals reanimeren, gebruik van een AED en overdragen volgens de SBAR-methode.

DAF – Reinskje Spanninga 2

Terugblik

Ik volg zowel webinars als klassikale scholingen bij de Doktersacademie. Ze hebben allebei hun voordelen. Online een scholing volgen, scheelt je veel reistijd. Je kunt gemakkelijk inloggen en wijzer worden aan je keukentafel. Bij een klassikale scholing is de interactie met de spreker en de andere deelnemers een stuk eenvoudiger. Je vult elkaar aan en gaat makkelijk met elkaar in gesprek. Bij een webinar ervaren deelnemers toch een drempel om op elkaar te reageren. Het hangt echt van het onderwerp af, welke vorm het beste is: online of toch in de klas.

Reinskje Spanninga – Doktersassistente Huisartsenpraktijk Jouster Huisartsen/Triagist Dokterswacht

doktersacademie

Toekomst

Klassikale, online of hybride scholingen

Doktersacademie deed in 2020 veel ervaring op met online scholingen. Die ervaring vormt een goede basis voor de toekomst van Doktersacademie. Vanaf 2021 willen we niet alleen klassikale en online bijeenkomsten aanbieden, maar ook hybride scholingsvormen. In deze zogenaamde Digi-Klas hebben cursisten de keuze: de scholing volgen ‘in de klas’ of als webinar. Om dat mogelijk te maken krijgt Doktersacademie een professionele studio met goed beeld en geluid én opnamemogelijkheden.

Cijfers

2020 #

77

Aantal klassikale scholingen

2020 #

57

Aantal digitale scholingen

2020 #

2.107

Aantal deelnemers

2020 #

Beoordeling

Scholingen worden gemiddeld met goed beoordeeld

Aantal scholingen