Ketenzorg

Hart-stikke goed!

In 2015 is Ketenzorg Friesland succesvol gestart met het aanbieden van het zorgprogramma CVRM (Cardio Vasculair Risico Management). Inmiddels zijn 75 praktijken aangesloten die ruim 20.000 patiënten bedienen. De gestructureerde projectaanpak en uitgebreide ondersteuning aan startende praktijken droegen eraan bij dat de DBC (diagnose-behandelcombinatie) CVRM goed wordt ontvangen door de huisartsenpraktijken.
Naast de DBC CVRM zijn in 2015 ook de voorbereidingen gestart voor een vernieuwd COPD-programma en de introductie van de DBC Astma. De implementatie hiervan staat gepland vanaf het tweede kwartaal 2016.

Hart vooruit

In 2014 zijn in het project ‘Ketenzorg in Control’ alle ondersteunende processen op orde gebracht. In 2015 betaalden deze processen zich daadwerkelijk uit in een bedrijfsvoering die ‘in control’ is.
Dankzij de inzet van onze huisartsen, ketenpartners en medewerkers konden we ketens dusdanig inrichten dat een onafhankelijke accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven op de jaarrekening 2015. Deze goedkeurende controleverklaring is een kroon op het werk van velen.
Gezamenlijk hebben we een solide basis gelegd en zijn we in staat op een doelmatige en transparante wijze de uitdagingen die voorliggen met vertrouwen aan te gaan.

Hart voor de huisarts

  • In 2015 heeft Ketenzorg Friesland meerjarige afspraken met de zorgverzekeraar kunnen maken voor de DBC’s DM2 en CVRM.
  • Alle aangesloten huisartsenpraktijken zijn in 2015 door onze praktijkbezoekers bezocht. Tijdens deze bezoeken werd, samen met de praktijkondersteuners, gekeken of en hoe de kwaliteit van het (administratieve) zorgproces kan worden verbeterd en geborgd.
  • Door het aanbieden van de nieuwe DBC CVRM heeft Ketenzorg Friesland het dienstenpakket voor de aangesloten huisartsen verder uitgebreid.
  • Ook in 2015 heeft Ketenzorg Friesland samen met VitalHealth de gebruikersvriendelijkheid van het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) verbeterd voor zowel de huisartsenpraktijken als voor onze ketenpartners.

Let op!

Ketenzorg Friesland staat voor de kwaliteit van zorg. Dit doen wij door continue kwaliteitsverbetering, transparantie, het bieden van innovatieve (e-health) toepassingen en het sturen op kwaliteit, klanttevredenheid en doelmatigheid. Het kwaliteitssysteem van Ketenzorg Friesland was tot nu toe onderbelicht. Vanaf 1 januari 2016 is het kwaliteitsteam uitgebreid en bestaat het uit een medisch adviseur, een longverpleegkundige, een diabetesverpleegkundige en een adviseur beleid en kwaliteit. Dit team gaat in 2016 aan de slag. Ons doel: verdere verbetering en borging van de kwaliteit van zorg voor chronische patiënten.

Hart voor samenwerking

Ketenzorg bestaat bij de gratie van samenwerking. Het is daarom onmogelijk om voor het jaar 2015 de meest succesvolle samenwerking te benoemen. Zoals gezegd lag in 2015 de focus van Ketenzorg Friesland op professionalisering en de uitrol van nieuwe DBC’s. Hieraan hebben alle partners in de keten een belangrijke bijdrage geleverd.

2015 in cijfers

145 145 aangesloten DM2-praktijken
88 88 aangesloten COPD-praktijken
75 75 aangesloten CVRM-praktijken
19.756 19.756 DM2-patiënten
2.012 2.012 COPD-patiënten
20.962 20.962 CVRM-patiënten
53 53 aangesloten diëtistenpraktijken (DM2, COPD, CVRM)
47 47 aangesloten fysiotherapeuten (COPD)
12.071 12.071 HbA1c-bepalingen
38.857 38.857 ketenzorgpatiënten werden geprikt bij de laboratoria
3.972 3.972 verwijzingen naar diëtisten
31 31 verwijzingen naar fysiotherapeuten
552 552 door longartsen beoordeelde spirometrieën
452 452 praktijkbezoeken
17 17 medewerkers