Dokterswacht

Hart-stikke goed!

2015 stond in het teken van het borgen en verankeren van de organisatieverandering die eind 2014 plaatsvond. We zijn er trots op dat medewerkers en huisartsen zich de nieuwe organisatie snel eigen hebben gemaakt. Het beoogde resultaat van de verandering is daardoor volledig behaald.
Het TriageCenter fungeert als hét centrale punt waar alle telefoongesprekken vanuit heel Friesland voor de Dokterswacht binnenkomen. Behalve ’s nachts, dan bellen we nog vanuit de huisartsenpost in Leeuwarden. Vanuit het TriageCenter worden de Dokterswachtauto’s centraal aangestuurd. De rust, de eenduidige aansturing en de constante aanwezigheid van een vaste pool aan regie-artsen op het TriageCenter heeft bijgedragen aan een kwaliteitsverbetering van de triage.
De huisartsenposten richten zich nu puur op de ontvangst, begeleiding en behandeling van de patiënten die een consultafspraak hebben of die zich spontaan melden op een spoedplein. De nieuwe dienstverlening van fysieke triage door de post-triagist is in 2015 uitgegroeid tot professionele dienstverlening. PA, post-triagist, baliemedewerker en huisarts werken meer als eenheid op de huisartsenpost. Ze vullen elkaar aan in de zorgverlening aan fysieke patiënten, zonder nog gestoord te worden door binnenkomende telefoontjes.

Hart vooruit

Triagisten in het TriageCenter kunnen met een regie-arts sparren over de urgentiebepaling en de toestand van de patiënt. Door in 2015 met een vaste pool van 45 regie-artsen te gaan werken is meer routine opgebouwd in de regietaken, is de samenwerking met de regie-assistenten geïntensiveerd en is het opleidingsplan beter afgestemd op de behoeften van de regie-artsen. Ook is een TriageCenter commissie opgericht, met als doel de samenwerking tussen regie-artsen en triagisten te optimaliseren. Een goede triage vooraf ontzorgt de huisarts op de huisartsposten en verbetert de patiëntveiligheid.

Hart voor de huisarts

  • Het project ‘implementatie PA binnen Dokterswacht Friesland’ is succesvol afgerond. De toegevoegde waarde van de Physician Assistant is zichtbaar en merkbaar. De PA kan zelfstandig een aantal handelingen uitvoeren, wat de huisarts op de post ontlast.
    Ruimte voor vooruitgang is er ook. Om in de toekomst voldoende PA’s te hebben, moeten we inzetten op werving en opleiding. Ook willen we graag dat alle MPA’s (Master Physician Assistants) in de dagpraktijk aan de slag gaan, zodat zij kennis en ervaring opdoen.
  • De vakgroep Triage+, die in juni formeel van start ging, beantwoordt praktische vragen over triage. Het kan gaan om zorginhoudelijke vraagstukken die NTS overstijgen, maar ook om ethische vragen die horen bij het triageproces. De vakgroep Triage+ is samengesteld uit huisartsen en triagisten en verstevigt de brug tussen triage en diagnose. Dit ontlast niet alleen de huisarts op de posten, maar draagt bovenal bij aan patiëntveiligheid.
  • In het voorjaar van 2015 maakten de Dokterswacht en het Medisch Centrum Leeuwarden afspraken over een tijdelijke uitbreiding van de huisartsenpost Leeuwarden. Al een aantal jaren kampte deze post met ruimtegebrek. Tot uiterlijk de zomer van 2017 wordt de capaciteit uitgebreid met drie tijdelijke behandelkamers, die vastzitten aan de huidige huisartsenpost. In de tussentijd wordt gewerkt aan een nieuwe huisartsenpost.

Let op!

  • Inwoners van Friesland zijn zich er niet altijd van bewust dat de Dokterswacht is bedoeld voor spoedeisende huisartsenzorg die niet tot de volgende dag kan wachten. De Dokterswacht verwijst naar een landelijke app die patiënten kunnen gebruiken als richtlijn, maar dit levert nog niet het gewenste effect op. Zowel landelijk als bij Dokterswacht Friesland denken we na over de vraag hoe we burgers hierin beter kunnen begeleiden.

Hart voor samenwerking

In 2015 heeft opnieuw een hele groep nieuwe huisartsen zich aangesloten bij Dokterswacht Friesland. In mei sloot de hagro Trynwâlden zich aan bij de Dokterswacht. De circa 15.000 patiënten van de vier praktijken binnen deze hagro zullen buiten kantooruren met spoedklachten naar de posten Dokkum, Leeuwarden of Drachten gaan.

De samenwerking met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Fryslân is in 2015 geïntensiveerd en geoptimaliseerd. We evalueren samen wat beter en anders kan. Ook onderzoeken we of we letterlijk naast elkaar zouden kunnen werken in het TriageCenter van de Dokterswacht. Daarmee kunnen we de samenwerking tussen ambulance en huisarts en daarmee de dienstverlening aan de patiënt verder verbeteren.
Op het landelijk Spoedzorgcongres in november heeft de Dokterswacht een visie op deze samenwerking gepresenteerd, wat in 2016 mogelijk een vervolg krijgt in een pilot met de RAV.

Samenwerking met andere ketenpartners

De Dokterswacht gaat samenwerkingen aan met instellingen die vanuit hun expertise een bijdrage kunnen leveren aan de spoedzorg tijdens de ANW-uren. In 2015 is onder meer een contract gesloten met Thuiszorg Het Friese land, om zorgvragen waarvoor de thuiszorg kan worden ingeschakeld bij de thuiszorgorganisatie uit te zetten. Denk aan het vervangen van katheters. De huisarts kan zich vervolgens richten op andere spoedzorgvragen. We zien mogelijkheden voor veel meer samenwerkingsafspraken. Het is een speerpunt voor de komende jaren.

2015 in cijfers

288 288 huisartsen namen deel aan de Dokterswacht
162 162 medewerkers waren actief in het primaire proces
136.000 We kregen 136.000 normale oproepen binnen en 6.000 spoedoproepen
148.000 148.000 verrichtingen: 55.000 telefonische consulten, 75.000 postconsulten en 18.000 visites
31 31 huisartsen waren bij de Dokterswacht in opleiding (AIOS)
20 20 Dokterswachtcollega's deden met goed resultaat examen fysieke triage
5 Het aantal PA's breidde zich uit tot 5 (plus 1 PA in opleiding)
9 9 collega's waren in maart al 12,5 jaar - sinds de start van Dokterswacht Friesland - in dienst
8 8 collega's vormen het Collegiaal Ondersteuningsteam
3 3 jaar mogen we opnieuw het kwaliteitskeurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) dragen
104 104 huisartsen werkten mee aan een tevredenheidsonderzoek, een respons van 37%
7 Huisartsen geven de Dokterswacht gemiddeld een 7
45 45 regie-artsen vormen een vaste pool in het TriageCenter
088 112 7 112 088 112 7 112 is het nieuwe telefoonnummer speciaal voor buitenlandse patiënten, waaronder toeristen
12 12 VMBO-leerlingen bezochten de 'Doe dag' op het Spoedplein in Heerenveen en maakten kennis met het vak van doktersassistent