Financiën & Control

Hart-stikke goed!

Kwaliteit en betrouwbaarheid van de registraties en de verantwoordingen zijn onveranderd hoog gebleven ondanks de verdere groei van het volume van de activiteiten.
Financieel gezien: Dokterszorg Friesland Holding BV heeft – geconsolideerd – op de balansdatum een positieve financiële positie. Dat betekent dat de kortlopende passiva lager zijn dan de vlottende activa. Ook de solvabiliteit van de groep als geheel is ruim voldoende.

Hart vooruit

Door verdere inzet van ICT maakt repeterend werk van medewerkers plaats voor meer controlerend werk. Ook zijn er meer mogelijkheden voor analyse van cijfers en ondersteuning van management en directie.

Hart voor de huisarts

  • Tijdige uitbetaling van ANW-gelden en ketengelden.
  • Maandelijks een overzicht van alle gewerkte diensten (ANW) en het te ontvangen bedrag.
  • Extra service: een overzicht van alle betaalde diensten ANW als ‘jaaropgave’ voor de belastingaangifte.

Let op!

De directie heeft maatregelen genomen die het risicomanagement doorlopend verder kunnen verbeteren. Alle bedrijfsonderdelen worden breder en sterker betrokken bij risico-bewustheid en de risicomatrix van de verschillende bedrijfsonderdelen wordt meer continu uitgewisseld om een breder risicobesef te krijgen. Daarnaast houden wij de drempel laag om juridische expertise in te zetten om mogelijke risico’s vooraf te duiden, te vermijden of te verlagen.

Meer weten?

Alle financiële cijfers over 2015 vindt u in het financieel jaarverslag van Dokterszorg Friesland. Mail ons als u dit graag wilt inzien en we sturen het u digitaal toe.

2015 in cijfers

142.353 142.353 verrichtingen ANW omgezet in declaraties
99,85 99,85% van de declaraties geïncasseerd
125.782 125.782 patiënten in de keten omgezet in 1.320 betalingen aan de huisartsen
579 579 cursusfacturen gemaakt en geïncasseerd voor 1.542 cursisten
210 210 projectfacturen gemaakt en geïncasseerd
283 283 contributienota's voor de OHF gemaakt en geïncasseerd
25.964.000 € 25.964.000 aan omzet geregistreerd
25.636.000 € 25.636.000 aan kosten geboekt en betaald
3.031 3.031 inkoopfacturen verwerkt
4.819 4.819 salarisspecificaties geproduceerd en 100% op tijd betaald
9.266 9.266 diensten ANW en commissie-uren omgezet in 3.175 afrekennota's
12 12 maandrapportages gemaakt voor management, directie, RvC en AVA
6 6 begrotingen uitgewerkt voor management, directie, RvC en AVA
7 7 jaarrekeningen in eigen beheer gemaakt
1 1 digitale cockpit gemaakt voor actuele informatie voor management en directie