Ondernemingsraad

Hart-stikke goed!

Ons advies op het voorgenomen besluit structuur Organisatie en besturing Dokterszorg. De OR heeft daadwerkelijk invloed gehad in dit traject. De bestuurder vond het advies van grote waarde en heeft het ook uitgevoerd.

Hart vooruit

De OR heeft zich verder geprofessionaliseerd. Waar eerder de focus sterk lag op de divisie Dokterswacht, is er nu ook aandacht voor de overige divisies. Er is onder de leden een verdeling gemaakt in aandachtsgebieden, wat zorgt voor betere kennis van de onderwerpen. De OR wordt gezien als een gelijkwaardige partner in het overleg met bestuurder en overige belanghebbenden in de organisatie.

Hart voor de huisarts

De ondernemingsraad heeft hart voor medewerkers en organisatie!

Let op!

De communicatie met de achterban is minder goed verlopen in 2015. De OR kreeg het gevoel het contact met de achterban te verliezen. Ondanks de positieve resultaten merkten we dat er behoefte is aan meer informatie, betrokkenheid en bekendheid van de OR. We hebben een communicatieplan opgesteld om de informatievoorziening, betrokkenheid en bekendheid van de OR te verbeteren. Dit brengen we in 2016 ten uitvoer.

Hart voor samenwerking

Door onderlinge samenwerking is de OR een sterke gesprekspartner van de bestuurder. In 2015 is tijdens maatwerktrainingen aandacht besteed aan deze onderlinge samenwerking. Het resultaat is dat leden elkaars mening meer zijn gaan respecteren en daardoor beter tot een gezamenlijk besluit komen. In relatie tot de bestuurder is er aandacht geweest voor het moment waarop de OR geïnformeerd wil worden. In een gezamenlijke training van OR en directie is hierover gesproken en sindsdien wordt in een proces vooraf besloten op welk moment de OR wordt betrokken.

2015 in cijfers

7 7 zetels
6 6 leden
6 6 instemmingsaanvragen
1 1 adviesaanvraag
4 4 dagen maatwerktraining
7 7 overlegvergaderingen
1 1 extra overlegvergadering
1 1 halfjaarlijks overleg
2 2 enquêtes gehouden onder de medewerkers
78 78 uur eigen vergadertijd
1 1 nieuw reglement
3 3 kiesgroepen
9 9 kandidaten
95 95% was het opkomstpercentage in kiesgroep bedrijfsvoering en staf
58 58% het opkomstpercentage in kiesgroep Dokterswacht