Ketenzorg

Hart-stikke goed!

Met elf huisartsenpraktijken gingen we enthousiast aan de slag met de pilot zelfmanagement. Ketenzorg Friesland biedt huisartsenpraktijken instrumenten en handvatten die zelfmanagement ondersteunen tijdens de consulten en verzorgt trainingen motiverende gespreksvoering. Ook kunnen praktijken gebruikmaken van een coach in hun praktijk die gespecialiseerd is in motiverende gespreksvoering.
Inmiddels is de pilot afgerond en deze heeft mooie resultaten opgeleverd bij de deelnemende huisartsenpraktijken. Een aantal quotes van de deelnemers:

 • “Ik leg het initiatief meer bij de patiënt, daardoor kan ik meer tijd en energie besteden aan wat de patiënt nu echt wil.”
 • “Patiënten evalueren zelf hun doelen, zijn eerlijk als de doelen niet zijn behaald en vertellen waarom.”
 • “Dit is een andere manier van patiënten benaderen. Je laat ze hun eigen wensen en streefdoelen formuleren.”
 • “De verantwoordelijkheid ligt meer bij de patiënt. Ik kan makkelijker loslaten en heb minder het gevoel dat ik moet ‘trekken en sleuren’.”
 • “Motiverende gesprekstechnieken komen automatisch meer naar voren als je bewust zelfmanagement ondersteunt.”

Hart vooruit

In 2016 heeft Ketenzorg Friesland het kwaliteitsteam verder vormgegeven, het kwaliteitsbeleid is opgesteld en de kwaliteitscyclus is ingericht. De expertgroepen zijn (opnieuw) opgestart en er zijn expertteams ingericht. In 2016 heeft het kwaliteitsteam samen met Doktersacademie Friesland casuïstiekbesprekingen georganiseerd die door de deelnemers erg positief zijn gewaardeerd. Op een laagdrempelige wijze kunnen zorgverleners casussen inbrengen, die in een multidisciplinaire setting worden besproken. Verschillende mogelijkheden worden doorgenomen en er wordt advies gegeven. Daarnaast hebben Ketenzorg Friesland en de Doktersacademie een gezamenlijk scholingsplan opgesteld voor Ketenzorg. Daarmee is voldoende scholingsaanbod geborgd, zowel verplicht als vrijwillig.

Hart voor de huisarts

 • Vijf praktijken zijn gestart met de ouderenzorgmodule van VitalHealth. Zij toetsen in hoeverre deze digitale module praktijken kan ondersteunen in de structurele samenwerking met zorgverleners die zich bezighouden met ouderenzorg
 • Faciliteren casuïstiekbesprekingen
 • Opstellen scholingskalender in samenwerking met Doktersacademie
 • Pilot uitbesteden spirometrie (zie De kracht van de keten)
 • Ondersteuning van zelfmanagement (zie Hart-stikke goed)

De kracht van de keten

In 2016 is de pilot uitbesteden spirometrie succesvol afgerond, in nauwe samenwerking met de deelnemende huisartsenpraktijken en het Huisartsen Laboratorium (HAL). De spirometrie is in de eigen huisartsenpraktijk uitgevoerd door een gespecialiseerd longverpleegkundige van het HAL. Zij gebruikte hiervoor een eigen spirometer en registreerde de spirometrie rechtstreeks in het Ketenzorg Informatie Systeem. De longverpleegkundige bood de spirometrie ter beoordeling aan bij de longarts. De uitslagen werden door de huisarts of praktijkondersteuner met de patiënt besproken. De kennis die de longverpleegkundige overbracht naar de praktijk werd zeer gewaardeerd.

Samen beter maken

Ketenzorg Friesland wil haar aangesloten huisartsen faciliteren en ondersteunen in de uitvoering van de ketenzorgprotocollen. Hiervoor is het belangrijk dat wij weten wat er speelt bij de huisartsen, waar behoefte aan is en of er draagvlak is voor onze ondersteuning. Het afgelopen jaar hebben wij ons gerealiseerd dat huisartsen verschillende ideeën en wensen hebben over de ondersteuning van Ketenzorg Friesland. Door huisartsen meer mogelijkheden en keuzes te bieden, kunnen ze ondersteuning op maat krijgen. In de toekomst willen we onze dienstverlening waar mogelijk op deze wijze aanbieden.
Daarnaast willen we nog meer in gesprek met huisartsen en andere zorgverleners, zodat we hen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Hart voor de toekomst

 • De pilot ouderenzorgmodule krijgt een vervolg.
 • We verwachten een vervolg te kunnen geven aan de succesvolle pilots van 2016: zelfmanagement en uitbesteden spirometrie. We werken hard aan het opstellen van het meerjarenprogramma zelfmanagement.
 • We blijven de ketens doorontwikkelen en verbeteren.
 • We zetten in op multidisciplinaire samenwerking in de regio. Samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, maar ook samenwerking tussen Ketenzorg Friesland en haar zorgverleners. Daarom kiezen we in 2017 ook voor een nieuwe aanpak voor de Regionale Ketenzorg Bijeenkomsten.

2016 in cijfers

26.000 26.000 CVRM-patiënten in de keten
2.700 2.700 astmapatiënten in de keten
8 8 deelnemende huisartspraktijken aan de pilot 'uitbesteden spirometrie'
9 9 werksessies zelfmanagement
109 109 huisartsenpraktijken nemen deel aan de CVRM-keten
29 29 deelnemers aan 2 casuïstiek- bijeenkomsten