Dokterswacht

Hart-stikke goed!

De laatste huisartsengroep in Friesland (met uitzondering van de Waddeneilanden) sloot zich in 2016 ook aan bij Dokterswacht Friesland. Daardoor nam het aantal telefonische zorgvragen toe. Het TriageCenter (TC) slaagde erin deze toename op te vangen. Tegelijkertijd breidde het TC het aantal medewerkers succesvol uit. Veel nieuwe collega’s werden ingewerkt en opgeleid op het TC en op de huisartsenposten.

De werkwijze en organisatiestructuur van Dokterswacht Friesland trok landelijk en zelfs internationaal de aandacht. De Dokterswacht kreeg bezoek van onder meer Provincie Fryslân, Centrale Huisartsendienst Drenthe, Doktersdienst Groningen, Huisartsenpost Medrie, InEen en zelfs een delegatie van Zwitserse artsen die hun zorgproces opnieuw willen inrichten.

Ook op de huisartsenposten gebeurde er van alles. De spoedpleinen in Heerenveen en Sneek ontwikkelden zich goed. Zo kreeg de functie van baliemedewerker meer inhoud als spil in het operationele proces op de posten. De post-triagist is steeds meer de rechterhand van de huisarts. Zij doet volop aan fysieke triage en consultvoorbereiding. Dankzij deze ondersteuning verlaagt de post-triagist de werkdruk van de huisarts. Daarnaast heeft de physician assistant (PA) zich inmiddels onmisbaar gemaakt binnen onze organisatie.

De afdeling Planning klaarde een complexe klus: het jaarrooster voor zo’n driehonderd huisartsen. Na toezending van dit rooster in november kwam er niet één klacht binnen. Een stil compliment voor de geleverde kwaliteit.

Via een tweejaarlijkse audit van triagisten wordt de kwaliteit van de triage getoetst door eigen daarvoor opgeleide auditoren/mentoren. Uit de uitkomsten bleek dat de triagisten ten opzichte van 2015 een kwaliteitssprong voorwaarts hebben gemaakt.

Hart vooruit

De opnamesnelheid van de telefonische spoedlijn lag in 2016 boven de norm: 98% van de inkomende spoedoproepen werd binnen 30 seconden opgenomen. Ook de prestaties in de breedte stegen en de kwaliteit van de fysieke triage op de spoedpleinen in Sneek en Heerenveen nam toe.

Hart voor de huisarts

 • Veel telefonische zorgvragen worden door de medewerkers van het TriageCenter zelfstandig afgehandeld, waardoor deze zorgvragers niet hoeven te worden gezien door een huisarts. De huisarts autoriseert deze wel natuurlijk. Dit draagt positief bij aan een verlaging van de werkdruk op de huisartsenposten. De huisarts op de posten kan rekenen op ondersteuning van goed gekwalificeerde triagisten, baliemedewerkers, PA’s en chauffeurs.
 • Er is aandacht voor roosters met regelmaat en balans. Dat betekent: een gelijke lastendruk van avond- nacht- en weekenddiensten voor iedere huisarts. Voor medewerkers op de posten is het altijd zoeken naar voldoende rust ‘tussen de bedrijven door’. Er wordt gezorgd voor voldoende rusttijden tussen diensten. In het TriageCenter is ook aandacht voor vaste rustmomenten. Zo blijven ook telefonisch triagisten, ondanks de forse werkdruk, scherp. Dat is nodig om goede ondersteuning aan huisartsen te leveren en veilige zorg voor patiënten te faciliteren.
 • Niet alleen de huisarts, maar ook de assistente of praktijkondersteuner (POH) kan nu medische gegevens over aandachtspatiënten overdragen aan Dokterswacht Friesland.

De kracht van de keten

De succesvolle samenwerking tussen het TriageCenter en de huisartsenposten komt tot uiting in de vakgroep Triage. Daarin overleggen zorgverleners uit alle disciplines medisch-inhoudelijk over de diversiteit aan zorgvragen en het zorgaanbod dat daarbij hoort. Goede samenwerking zien we ook tussen Dokterswacht Friesland en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Er vindt via overleg directe zorgafstemming plaats en er is de mogelijkheid tot snelle doorverwijzing naar elkaar.

Waardevol is ook de samenwerking met het team Kwaliteit van Dokterswacht Friesland. Via collegiale ondersteuning en samenwerking helpen we elkaar waar we kunnen en komen we samen tot mooie resultaten: een goed functionerend systeem voor de audits, calamiteitenonderzoeksrapportages met leerzame verbetermaatregelen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft geaccordeerd, doorlopend voldoen aan de normen van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en continue verbetering van het primaire proces, mede dankzij een adequaat meldingensysteem.

Samen beter maken

 • Een overdaad aan ambitie schaadt. Realistische doelen geven energie.
 • De samenwerking met GGZ en optimalisatie van de onderlinge werkprocessen zijn nog niet gerealiseerd. Dat ligt aan de complexiteit van zorgtoewijzing. Bij de definitieve afspraken die hierover gemaakt moeten worden zijn veel in- en externe partijen betrokken.
 • Het nieuwe auditproces zit nog in de beginfase en kan worden doorontwikkeld. We staan open voor veranderingen en werken aan aanpassingen en verbeteringen.
 • We richten onze blik naar buiten, bijvoorbeeld via een bezoek aan een triagecongres en deelname aan een landelijk overleg. Zo komen we in contact met andere huisartsenposten, kunnen we sparren over triage en alles wat daarmee samenhangt en veel van elkaar leren.

Hart voor de toekomst

Met de Springplankprojecten willen Ambulancezorg Nederland (AZN) en Ineen de samenwerking tussen huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen een stap verder brengen. Het centrale thema in de Springplankprojecten is ‘zorgcoördinatie’. Vier regio’s die de samenwerking op het vlak van zorgcoördinatie verder willen ontwikkelen nemen deel aan het Springplankproject. Friesland, vertegenwoordigd door Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV) en Dokterswacht Friesland, is een van deze regio’s.

Het doel is: hoogwaardige, patiëntgerichte, efficiënte en doelmatige inzet van acute zorg. Dit willen we realiseren door:

 • nauwere samenwerking in de triage van de spoedzorg
 • betere (inhoudelijke) afstemming bij triage
 • effectieve en efficiënte inzet van mobiele eenheden en zorgverleners
 • betere uitwisseling van beschikbare patiënteninformatie
 • optimale inzet van beschikbare technologie (ICT en andere technologie)
 • Verbeterde dienstverlening door betere bereikbaarheid. Een nieuwe telefooncentrale geeft hieraan in 2017 een impuls. Daarnaast bouwen we verder aan de samenwerking met andere ketenpartners, zoals GGZ en thuiszorg.
 • Naadloze aansluiting tussen dagzorg en ANW-zorg, door zorg voor kwetsbare patiënten een beter afgebakende plek te geven in het bedrijfsproces. Dit vraagt van de Dokterswacht en van de deelnemende huisartsen constante aandacht.

2016 in cijfers

10 10 nieuwe gediplomeerde TriageCenter triagisten
7 7 collega's 12,5 jaar in dienst bij Dokterswacht
2 2 nieuwe leidinggevenden
55 55 regie-artsen
8 8 physicians assistants (7 in dienst en 1 in opleiding)
8.982 8.982 geplande huisartsdiensten, gebaseerd op een patiëntenaantal van 624.431
74 74 keer een halfjaarlijks rooster gemaakt voor medewerkers van het TriageCenter
37 37 keer een halfjaarlijks rooster gemaakt voor post-assistentes
27 27 keer een halfjaarlijks rooster gemaakt voor baliemedewerkers
7 7 keer een halfjaarlijks rooster gemaakt voor physicians assistants
6 6 leidinggevenden bij Dokterswacht
74 74 triagisten op het TriageCenter
150.600 150.600 telefonische oproepen opgenomen
293 293 deelnemende huisartsen
215 215 waarnemers