Banner

Dokterswacht

Hart-stikke goed!

De laatste huisartsengroep in Friesland (met uitzondering van de Waddeneilanden) sloot zich in 2016 ook aan bij Dokterswacht Friesland. Daardoor nam het aantal telefonische zorgvragen toe. Het TriageCenter (TC) slaagde erin deze toename op te vangen. Tegelijkertijd breidde het TC het aantal medewerkers succesvol uit. Veel nieuwe collega’s werden ingewerkt en opgeleid op het TC en op de huisartsenposten.

De werkwijze en organisatiestructuur van Dokterswacht Friesland trok landelijk en zelfs internationaal de aandacht. De Dokterswacht kreeg bezoek van onder meer Provincie Fryslân, Centrale Huisartsendienst Drenthe, Doktersdienst Groningen, Huisartsenpost Medrie, InEen en zelfs een delegatie van Zwitserse artsen die hun zorgproces opnieuw willen inrichten.

Ook op de huisartsenposten gebeurde er van alles. De spoedpleinen in Heerenveen en Sneek ontwikkelden zich goed. Zo kreeg de functie van baliemedewerker meer inhoud als spil in het operationele proces op de posten. De post-triagist is steeds meer de rechterhand van de huisarts. Zij doet volop aan fysieke triage en consultvoorbereiding. Dankzij deze ondersteuning verlaagt de post-triagist de werkdruk van de huisarts. Daarnaast heeft de physician assistant (PA) zich inmiddels onmisbaar gemaakt binnen onze organisatie.

De afdeling Planning klaarde een complexe klus: het jaarrooster voor zo’n driehonderd huisartsen. Na toezending van dit rooster in november kwam er niet één klacht binnen. Een stil compliment voor de geleverde kwaliteit.

Via een tweejaarlijkse audit van triagisten wordt de kwaliteit van de triage getoetst door eigen daarvoor opgeleide auditoren/mentoren. Uit de uitkomsten bleek dat de triagisten ten opzichte van 2015 een kwaliteitssprong voorwaarts hebben gemaakt.

Banner

Hart vooruit

De opnamesnelheid van de telefonische spoedlijn lag in 2016 boven de norm: 98% van de inkomende spoedoproepen werd binnen 30 seconden opgenomen. Ook de prestaties in de breedte stegen en de kwaliteit van de fysieke triage op de spoedpleinen in Sneek en Heerenveen nam toe.

Hart voor de huisarts

 • Veel telefonische zorgvragen worden door de medewerkers van het TriageCenter zelfstandig afgehandeld, waardoor deze zorgvragers niet hoeven te worden gezien door een huisarts. De huisarts autoriseert deze wel natuurlijk. Dit draagt positief bij aan een verlaging van de werkdruk op de huisartsenposten. De huisarts op de posten kan rekenen op ondersteuning van goed gekwalificeerde triagisten, baliemedewerkers, PA’s en chauffeurs.
 • Er is aandacht voor roosters met regelmaat en balans. Dat betekent: een gelijke lastendruk van avond- nacht- en weekenddiensten voor iedere huisarts. Voor medewerkers op de posten is het altijd zoeken naar voldoende rust ‘tussen de bedrijven door’. Er wordt gezorgd voor voldoende rusttijden tussen diensten. In het TriageCenter is ook aandacht voor vaste rustmomenten. Zo blijven ook telefonisch triagisten, ondanks de forse werkdruk, scherp. Dat is nodig om goede ondersteuning aan huisartsen te leveren en veilige zorg voor patiënten te faciliteren.
 • Niet alleen de huisarts, maar ook de assistente of praktijkondersteuner (POH) kan nu medische gegevens over aandachtspatiënten overdragen aan Dokterswacht Friesland.
Banner

De kracht van de keten

De succesvolle samenwerking tussen het TriageCenter en de huisartsenposten komt tot uiting in de vakgroep Triage. Daarin overleggen zorgverleners uit alle disciplines medisch-inhoudelijk over de diversiteit aan zorgvragen en het zorgaanbod dat daarbij hoort. Goede samenwerking zien we ook tussen Dokterswacht Friesland en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). Er vindt via overleg directe zorgafstemming plaats en er is de mogelijkheid tot snelle doorverwijzing naar elkaar.

Waardevol is ook de samenwerking met het team Kwaliteit van Dokterswacht Friesland. Via collegiale ondersteuning en samenwerking helpen we elkaar waar we kunnen en komen we samen tot mooie resultaten: een goed functionerend systeem voor de audits, calamiteitenonderzoeksrapportages met leerzame verbetermaatregelen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft geaccordeerd, doorlopend voldoen aan de normen van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en continue verbetering van het primaire proces, mede dankzij een adequaat meldingensysteem.

Samen beter maken

 • Een overdaad aan ambitie schaadt. Realistische doelen geven energie.
 • De samenwerking met GGZ en optimalisatie van de onderlinge werkprocessen zijn nog niet gerealiseerd. Dat ligt aan de complexiteit van zorgtoewijzing. Bij de definitieve afspraken die hierover gemaakt moeten worden zijn veel in- en externe partijen betrokken.
 • Het nieuwe auditproces zit nog in de beginfase en kan worden doorontwikkeld. We staan open voor veranderingen en werken aan aanpassingen en verbeteringen.
 • We richten onze blik naar buiten, bijvoorbeeld via een bezoek aan een triagecongres en deelname aan een landelijk overleg. Zo komen we in contact met andere huisartsenposten, kunnen we sparren over triage en alles wat daarmee samenhangt en veel van elkaar leren.

Hart voor de toekomst

Met de Springplankprojecten willen Ambulancezorg Nederland (AZN) en Ineen de samenwerking tussen huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen een stap verder brengen. Het centrale thema in de Springplankprojecten is ‘zorgcoördinatie’. Vier regio’s die de samenwerking op het vlak van zorgcoördinatie verder willen ontwikkelen nemen deel aan het Springplankproject. Friesland, vertegenwoordigd door Regionale Ambulancevoorziening Fryslân (RAV) en Dokterswacht Friesland, is een van deze regio’s.

Het doel is: hoogwaardige, patiëntgerichte, efficiënte en doelmatige inzet van acute zorg. Dit willen we realiseren door:

 • nauwere samenwerking in de triage van de spoedzorg
 • betere (inhoudelijke) afstemming bij triage
 • effectieve en efficiënte inzet van mobiele eenheden en zorgverleners
 • betere uitwisseling van beschikbare patiënteninformatie
 • optimale inzet van beschikbare technologie (ICT en andere technologie)
 • Verbeterde dienstverlening door betere bereikbaarheid. Een nieuwe telefooncentrale geeft hieraan in 2017 een impuls. Daarnaast bouwen we verder aan de samenwerking met andere ketenpartners, zoals GGZ en thuiszorg.
 • Naadloze aansluiting tussen dagzorg en ANW-zorg, door zorg voor kwetsbare patiënten een beter afgebakende plek te geven in het bedrijfsproces. Dit vraagt van de Dokterswacht en van de deelnemende huisartsen constante aandacht.
Banner

Terugblik

In 2016 had ik hart voor de beste triage!

Avatar
FRANS VAN DER STEEN

REGIE-ARTS DOKTERSWACHT

'Als regie-arts ben ik aanspreekpunt voor de triagisten in het TriageCenter van Dokterswacht. Is een triagist niet helemaal zeker over het antwoord dat zij de patiënt moet geven, dan geef ik advies. Zelf spreek ik ook patiënten: vooral mensen met ernstige psychische klachten of terminaal zieken. De triagisten en ik zijn echt een team. We versterken elkaar. Onlangs kregen we op een wel heel bijzondere manier waardering voor ons werk: een groep artsen uit Zwitserland bezocht het TriageCenter. Ze wilden in hun land iets soortgelijks opzetten en kwamen bij ons “de kunst afkijken”. Een mooier compliment kun je niet krijgen! Naast regie-arts ben ik ook ’gewoon’ huisarts op de huisartsenpost in Dokkum. Een fijne combinatie, want als ik in de rol van regie-arts ben, kan ik goed inschatten hoe de situatie op de post is. Daardoor kan ik de triagisten beter adviseren. Omdat ik goede triage zo belangrijk vind, zit ik in een commissie van het TriageCenter. In de commissie bespreken we mogelijke verbeteringen. Denk aan scholing van triagisten, maar ook vernieuwing van protocollen: is bij een wond in het gelaat bijvoorbeeld nog altijd een consult vereist, of volstaat telefonisch advies soms ook? We blijven kritisch, zodat we patiënten nog beter kunnen helpen. Want daar gaat het uiteindelijk om.'

2016 in cijfers

Icon

Nieuwe gediplomeerde TriageCenter triagisten

10

Icon

Collega's 12,5 jaar in dienst bij Dokterswacht

7

Icon

Nieuwe leidinggevenden

2

Icon

Regie-artsen

55

Icon

Physicians assistants (7 in dienst en 1 in opleiding)

8

Icon

Geplande huisartsdiensten, gebaseerd op een patiëntenaantal van 624.431

8.982

Icon

Aantal halfjaarlijks rooster gemaakt voor medewerkers van het TriageCenter

74

Icon

Aantal halfjaarlijks rooster gemaakt voor post-assistentes

37

Icon

Aantal halfjaarlijks rooster gemaakt voor baliemedewerkers

27

Icon

Aantal halfjaarlijks rooster gemaakt voor physicians assistants

7

Icon

Leidinggevenden bij Dokterswacht

6

Icon

Triagisten op het TriageCenter

74

Icon

Telefonische oproepen opgenomen

150.600

Icon

Deelnemende huisartsen

293

Icon

Waarnemers

215