Toekomstvisie

2019 was een transitiejaar. In dit jaar is de basis gelegd voor een aangescherpte, strategische koers en organisatiestructuur. Aan het eind van het jaar waren alle managementfuncties weer ingevuld. Daarmee is de organisatie zowel in richting, inrichting als in personen voorbereid op de nabije toekomst. Onze strategische koers hebben we doorvertaald naar een mooie strategiefolder.

Ondernemingsraad Ondernemingsraad
Raad van
Commissarissen
Raad van Bestuur
Control
Bedrijfsvoering
Communicatie
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Bestuur Friese Huisartsen Vereniging Bestuur Friese Huisartsen Vereniging
Friese Huisartsen Vereniging (FHV) Friese Huisartsen Vereniging (FHV)
dokterswacht
ketenzorg
doktersacademie
doktersdiensten

Cijfers

2019 #

251

Totaal aantal medewerkers Dokterszorg (binnen alle onderdelen 31-12-2019)

2019 #

107

Totaal aantal fte Dokterszorg (binnen alle onderdelen)

2019 #

€ 35,2 mln.

Som van alle bedrijfsopbrengsten

Aantal verrichtingen 148.500
Totaal aantal patiënten in de keten 62.386
Totaal aantal scholingen 187
Aangesloten huisartsenpraktijken 61
dokterswacht

Highlight Anticiperen op krappe arbeidsmarkt

Dokterswacht ervaart de gevolgen van de krapper wordende arbeidsmarkt voor goed opgeleide en ervaren personeel. Vooral ook telefonisch triagisten. Daarbij vragen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de steeds complexere zorgvraag door langer thuiswonende ouderen, om kwalitatief hoogwaardige triage. Ook ligt er het vraagstuk om het werken bij Dokterswacht aantrekkelijk te houden, zodat de uitstroom van gekwalificeerde medewerkers terugloopt. De uitstroom komt door de krapte op de arbeidsmarkt, maar is ook het gevolg van interne veranderingen, zoals de doorgevoerde scheiding tussen werken op de posten en het TriageCenter.

Anticiperen op krappe arbeidsmarkt

Dokterswacht ervaart de gevolgen van de krapper wordende arbeidsmarkt voor goed opgeleide en ervaren personeel. Vooral ook telefonisch triagisten. Daarbij vragen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de steeds complexere zorgvraag door langer thuiswonende ouderen, om kwalitatief hoogwaardige triage. Ook ligt er het vraagstuk om het werken bij Dokterswacht aantrekkelijk te houden, zodat de uitstroom van gekwalificeerde medewerkers terugloopt. De uitstroom komt door de krapte op de arbeidsmarkt, maar is ook het gevolg van interne veranderingen, zoals de doorgevoerde scheiding tussen werken op de posten en het TriageCenter.

We namen in 2018 een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat de personeelsformatie weer op peil kwam. Samen met de collega’s in Drenthe en Groningen is met de noordelijke ROC’s een zij-instroomtraject gestart. Er zijn ongeveer 10 medewerkers met een werkverleden in de zorg aanvullend geschoold tot telefonisch triagist. Eind 2019 constateren we dat de formatie van het TriageCenter bijna weer op het gewenste niveau ligt. Ook de managementfuncties waren eind 2019 en begin 2020 weer ingevuld. Verder deed Dokterswacht ook in 2019 mee aan de landelijke arbeidsmarktcampagne Ik Zorg. Deze campagne richt zich op het behouden van collega’s voor zorg en welzijn.

Highlight Huisartsenpostinformatiesysteem

Samen met de drie noordelijke collega’s (Drenthe, Groningen en Zwolle) is een intensief selectieproces doorlopen voor een nieuw Huisartsenpost informatiesysteem (HAPis). Uiteindelijk bleek de voorkeur unaniem voor één specifiek HAPis. Na de besluitvorming zijn de onderhandelingen deze zomer (2020) afgerond. Er zijn een projectgroep en diverse werkgroepen die zorgen voor alle voorbereidingen in kwartaal 3 en 4 van 2020.

Huisartsenpostinformatiesysteem

Samen met de drie noordelijke collega’s (Drenthe, Groningen en Zwolle) is een intensief selectieproces doorlopen voor een nieuw Huisartsenpost informatiesysteem (HAPis). Uiteindelijk bleek de voorkeur unaniem voor één specifiek HAPis. Na de besluitvorming zijn de onderhandelingen deze zomer (2020) afgerond. Er zijn een projectgroep en diverse werkgroepen die zorgen voor alle voorbereidingen in kwartaal 3 en 4 van 2020.

Korte terugblik

Na jaren in gesprek te zijn, hebben we eind 2019 een financiële afspraak met de zorgverzekeraars kunnen maken. Onder leiding van bureau Berenschot hebben we een basis gelegd voor de toekomst. Samen met het FHV bestuur en verzekeraars heeft Dokterswacht vijf projecten afgesproken. Met deze projecten willen we ervoor zorgen dat de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de ANW-zorg (avond, nacht en weekend) ook in de toekomst gewaarborgd blijft. We zetten in op zelftriage van patiënten, minder verwijzingen naar de huisartsenposten en betere verdeling van werk tussen huisartsen, spoedeisende hulp (SEH) en specialist ouderengeneeskunde waardoor minder werkdruk en bezetting op de posten mogelijk is (minder kosten).

dokterswacht

Toekomst

Dokterswacht zet zich verder in voor een beschikbare en bereikbare ANW-zorg met oog voor betaalbaarheid. Specifiek gaat het om een verdere verlichting van de werkdruk voor huisartsen en medewerkers. Dokterswacht gaat zich nog meer focussen op spoed, zowel intern als extern. Dit willen we onder andere doen door het trainen van medewerkers en een publiekscampagne. Focus op spoed is een kwaliteitsslag waar we allemaal bij gebaat zijn. Een bijkomend voordeel is dat we een start kunnen maken met de lastenverlichting van de huisartsen in de diensten. Ook gaat Dokterswacht zich meer richten op de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit houdt onder andere in dat wij (duurdere) zorg willen voorkomen, zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren en zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten.

Cijfers

2019 #

647.672

Aantal inwoners (patiënten) in Frl

2019 #

148.500

Binnenkomende telefoontjes

2019 #

78.000

Aantal consulten op de post

2019 #

16.000

Aantal visites

2019 #

1.024

Drukste dag 22 juli en 14 november rustigste dag (187 telefoontjes)

2019 #

584

584 Consulten drukste dag (27 juli) en 193 rustigste dag (22 oktober)

2019 #

120

120 visites drukste dag (2 maart) en 15  visites rustigste dag (30 april)

2019 #

7.3

Minuten duurt gemiddeld telefoongesprek

2019 #

4,5

Minuten gemiddelde wachttijd patiënten

2019 #

188

Aantal klachten

ketenzorg

Highlight Symposium Astma / COPD

In januari 2019 is het Astma / COPD-symposium ‘Meer lucht voor patiënt en praktijk’ gehouden. Op basis van actuele vraagstukken en ontwikkelingen in de zorg rondom astma en COPD was een gevarieerd programma samengesteld, dat goed in de smaak viel bij de circa 140 deelnemers. Thema van het symposium was ‘Meer lucht voor patiënt en praktijk’. Met acht workshops was het symposium goed toepasbaar voor de praktijk en tegelijk een mooie gelegenheid om te netwerken. Het symposium werd gewaardeerd met een rapportcijfer 7,38. In 2020 organiseert Ketenzorg samen met Doktersacademie een symposium ‘De sterkste schakel in de chronische zorg’ voor praktijkondersteuners en huisartsen met als rode draad positieve gezondheid.

Symposium Astma / COPD

In januari 2019 is het Astma / COPD-symposium ‘Meer lucht voor patiënt en praktijk’ gehouden. Op basis van actuele vraagstukken en ontwikkelingen in de zorg rondom astma en COPD was een gevarieerd programma samengesteld, dat goed in de smaak viel bij de circa 140 deelnemers. Thema van het symposium was ‘Meer lucht voor patiënt en praktijk’. Met acht workshops was het symposium goed toepasbaar voor de praktijk en tegelijk een mooie gelegenheid om te netwerken. Het symposium werd gewaardeerd met een rapportcijfer 7,38. In 2020 organiseert Ketenzorg samen met Doktersacademie een symposium ‘De sterkste schakel in de chronische zorg’ voor praktijkondersteuners en huisartsen met als rode draad positieve gezondheid.

Highlight GLI

In 2019 is vanuit Ketenzorg voor de hele provincie de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gestart. Samen met de GGD en de andere zorggroepen in Friesland zullen de komende jaren meerdere groepen van patiënten hiermee starten. Met dit project ondersteunen we patiënten in de ketens bij het verbeteren en het behouden van hun gezondheid. Ketenzorg heeft een aantal leefstijlcoaches gecontracteerd en zij zijn uitvoerder van de interventie Beweegkuur of COOL (Coaching op Leefstijl). Dit loopt goed en er is een groeiende vraag van andere praktijken en deelnemers. Met zorgverzekeraar De Friesland zijn we overeengekomen dat we in 2020 kunnen uitbreiden om GLI in meer regio’s aan te bieden en het aantal leefstijlcoaches uit te breiden.

GLI

In 2019 is vanuit Ketenzorg voor de hele provincie de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gestart. Samen met de GGD en de andere zorggroepen in Friesland zullen de komende jaren meerdere groepen van patiënten hiermee starten. Met dit project ondersteunen we patiënten in de ketens bij het verbeteren en het behouden van hun gezondheid. Ketenzorg heeft een aantal leefstijlcoaches gecontracteerd en zij zijn uitvoerder van de interventie Beweegkuur of COOL (Coaching op Leefstijl). Dit loopt goed en er is een groeiende vraag van andere praktijken en deelnemers. Met zorgverzekeraar De Friesland zijn we overeengekomen dat we in 2020 kunnen uitbreiden om GLI in meer regio’s aan te bieden en het aantal leefstijlcoaches uit te breiden.

Korte terugblik

Ketenzorg Friesland heeft zich door middel van netwerkactiviteiten in 2019 steviger gepositioneerd als zorggroep in het Friese zorglandschap. Dit resulteerde in een toename van aansluitingen van praktijken en deelname aan ontwikkeltrajecten van chronische zorg in Friesland, op verzoek van zorgpartners en regionale coalities. Ook zijn de banden en samenwerking met Doktersdiensten versterkt. Concreet door aansturing door dezelfde manager. Praktijkmanagers worden intensiever betrokken bij de organisatie van de ketens in de dagpraktijken en er is steeds meer sprake van uitwisseling van kennis en kunde van de medewerkers van Ketenzorg en de praktijkmanagers van Doktersdiensten. Dit gebeurt o.a. tijdens gezamenlijke trainingssessies.
De afstemming met het FHV bestuur is verbeterd. Er is steeds meer sprake van een gezamenlijke aanpak op onderwerpen.

ketenzorg

Toekomst

Ketenzorg wil zich in de komende periode transformeren van een traditionele zorggroep naar een moderne variant. Ketenzorg zet de komende jaren meer in op persoonsgerichte, integrale zorg voor patiënten met een chronische zorgvraag. Dit doen we met zorgvernieuwingsprojecten die bijdragen aan gezondheidsverbetering, de inzet van ICT en verbinding met kennisinstituten.

Cijfers

2019 #

34.879

Aantal patiënten CVRM

2019 #

3.389

Aantal patiënten astma

2019 #

2.541

Aantal patiënten COPD

2019 #

21.577

Aantal patiënten DM2

2019 #

143

Aantal aangesloten praktijken DM2

2019 #

114

Aantal aangesloten praktijken COPD

2019 #

71

Aantal aangesloten praktijken Astma

2019 #

128

Aantal aangesloten praktijken CVRM

doktersdiensten

Highlight 11huisartsen.frl

De Friese Huisartsen Vereniging (onderdeel van de Landelijke Huisartsen Vereniging) en de Provinsje Fryslân hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat meer huisartsen zich in Friesland willen vestigen. Dit doen we met de campagne 11 Huisartsen. Doktersdiensten Friesland ondersteunt hierbij. In april 2019 organiseerde Doktersdiensten een 11 praktijkentocht.

11huisartsen.frl

De Friese Huisartsen Vereniging (onderdeel van de Landelijke Huisartsen Vereniging) en de Provinsje Fryslân hebben de handen ineengeslagen om ervoor te zorgen dat meer huisartsen zich in Friesland willen vestigen. Dit doen we met de campagne 11 Huisartsen. Doktersdiensten Friesland ondersteunt hierbij. In april 2019 organiseerde Doktersdiensten een 11 praktijkentocht.

Een mooie gelegenheid voor huisartsen (in opleiding), waarnemers en Hidha’s om op een vrijblijvende manier een aantal huisartsenpraktijken in Friesland te bezoeken waar een vacature was. Het was een geslaagde dag waarbij informatie werd gedeeld, contacten zijn gelegd en waar startende huisartsen een beeld kregen van de organisatie van de huisartsenzorg in Friesland. In oktober nam 11huisartsen succesvol deel aan de LHV Startersdag in Utrecht. In 2019 zijn er 19 vacatures van de 40 succesvol vervuld en waren er 37 huisartsen die interesse hebben in het werken in Friesland.

Highlight Praktijkmanagement

Ondanks de doorgroei in dienstverlening tot begin 2019 op het gebied van praktijkmanagement, hebben we vanaf 2019 moeten inspelen op krimp. Zorgverzekeraar De Friesland verstrekt namelijk sinds april 2019 na een periode van twee jaar minder financiering aan huisartsensamenwerkingsverbanden (HAS-en). De eerste twee jaar houdt een HAS de volledige financiering, na twee jaar daalt de financiering met 1/3.

Praktijkmanagement

Ondanks de doorgroei in dienstverlening tot begin 2019 op het gebied van praktijkmanagement, hebben we vanaf 2019 moeten inspelen op krimp. Zorgverzekeraar De Friesland verstrekt namelijk sinds april 2019 na een periode van twee jaar minder financiering aan huisartsensamenwerkingsverbanden (HAS-en). De eerste twee jaar houdt een HAS de volledige financiering, na twee jaar daalt de financiering met 1/3.

Dit betekende voor Doktersdiensten een krimp. Deels doordat niet alle praktijken gebruik maakten van de mogelijkheid die Doktersdiensten bood om dienstverlening bij te kopen en deels doordat enkele HAS-en ervoor kozen om op een andere wijze een praktijkmanager in te zetten.

Door de aanpassing in de financiering aan huisartsen is het aantal HAS-en gedaald, de deelname door praktijken en daardoor ook het aantal praktijkmanagers. De terugloop van het aantal praktijkmanagers is natuurlijk verlopen; er was geen sprake van gedwongen vertrek. Gemiddeld genomen is deze dienstverlening – en daarmee ook de marge voor de dekking van de vaste kosten – ongeveer 30% gekrompen. In 2019 is veel aandacht besteed om dit ook voor de betrokken personen goed te begeleiden.

Desondanks groeit de vraag naar structurele en tijdelijke, bedrijfsmatige ondersteuning in de huisartsenpraktijken. Dit onderdeel van Doktersdiensten heeft dan ook zeker bestaansrecht.

Korte terugblik

Binnen Doktersdiensten is de ondersteuning van de praktijken in de vorm van praktijkmanagement qua omzet de grootste dienstverlening. De overige dienstverlening draagt ook bij aan de vaste kosten. Het dienstenaanbod is erop gericht om deze tak te laten groeien. Daarbij is de afnamebereidheid van huisartsen belangrijk. Omdat de activiteiten van Doktersdiensten en Ketenzorg veel in elkaars verlengde liggen, hebben we eind 2019 de keuze gemaakt om het management van beide onderdelen in één persoon te verenigen.

doktersdiensten

Toekomst

Doktersdiensten trekt steeds meer op met Ketenzorg Friesland. Kortere en of langdurige ondersteuning kan daardoor beter worden ingezet. Daarbij hebben wij ook de ambitie om te investeren in inhoudelijke vormgeving en bedrijfsmatige organisatie van zorg in de praktijk door de gezamenlijke inzet van kennis en kunde. De verdere regionalisering, bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties, biedt voor Doktersdiensten kansen om deze verder te ondersteunen en haar dienstenpakket te verbreden.

Cijfers

2019 #

12

Aantal praktijkmanagers

2019 #

61

Aantal praktijken met praktijkmanager

2019 #

14

Aantal HAS-en

2019 #

16

Aantal praktijken die een huisarts zoeken

2019 #

37

Aantal huisartsen die interesse hebben om een praktijk over te nemen

2019 #

19

Vacatures ingevuld (11huisartsen)

2019 #

3

Intentieverklaringen getekend (11huisartsen)

2019 #

1

Praktijk overgenomen

doktersacademie

Highlight Nieuwe website

In september 2019 is de nieuwe website van Doktersacademie gelanceerd. De website geeft een actueel overzicht van de scholingen en deelnemers kunnen zich via de website aanmelden. Het administratieve proces van aanmelding, registratie en facturatie verloopt nu volledig binnen de administratie van Dokterszorg. Er zijn veel minder handelingen nodig, waardoor er meer tijd is voor het ondersteunen en ontwikkelen van scholingen.

Nieuwe website

In september 2019 is de nieuwe website van Doktersacademie gelanceerd. De website geeft een actueel overzicht van de scholingen en deelnemers kunnen zich via de website aanmelden. Het administratieve proces van aanmelding, registratie en facturatie verloopt nu volledig binnen de administratie van Dokterszorg. Er zijn veel minder handelingen nodig, waardoor er meer tijd is voor het ondersteunen en ontwikkelen van scholingen.

Nieuwe website doktersacademie

Highlight Nieuwe scholingen

Doktersacademie startte in 2019 de nieuwe opleiding Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg (SOH) waarin doktersassistenten en praktijkondersteuners leren een aantal klachten in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost zelfstandig af te handelen. Voor vijftien veelvoorkomende klachten zijn protocollen ontwikkeld. Doktersacademie heeft ook voor het eerst de basisopleiding echografie georganiseerd. Beide scholingen zijn zeer goed ontvangen.

Nieuwe scholingen

Doktersacademie startte in 2019 de nieuwe opleiding Spreekuurondersteuner Huisartsenzorg (SOH) waarin doktersassistenten en praktijkondersteuners leren een aantal klachten in de huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost zelfstandig af te handelen. Voor vijftien veelvoorkomende klachten zijn protocollen ontwikkeld. Doktersacademie heeft ook voor het eerst de basisopleiding echografie georganiseerd. Beide scholingen zijn zeer goed ontvangen.

Gemaakt voor coronacrisis

Korte terugblik

Eind 2018 is onder leiding van de huidige manager Doktersacademie de verander- en verbeterslag voor de afdeling afgerond. Doktersacademie heeft het hele jaar kunnen draaien volgens de nieuw ingerichte processen en met een nieuwe personeelsbezetting. 2019 voelde daardoor voor de Doktersacademie als een nieuwe start.

doktersacademie

Toekomst

De filosofie achter Doktersacademie is aangevuld met de visie dat betere samenwerking gestimuleerd wordt doordat mensen elkaar ontmoeten. Scholing en cursussen zijn daarvoor een goed instrument. Doktersacademie wil haar aanbod daarom verbreden met het creëren van multidisciplinaire ontmoetingen van zorgverleners die in de dagelijkse praktijk veel met elkaar samenwerken.

Cijfers

2019 #

187

Aantal scholingen

2019 #

2.970

Aantal inschrijvingen/deelnemers

2019 #

8

Gemiddeld cijfer waardering scholingen

Aantal scholingen