Banner

Highlights

Anticiperen op krappe arbeidsmarkt

Dokterswacht ervaart de gevolgen van de krapper wordende arbeidsmarkt voor goed opgeleide en ervaren personeel. Vooral ook telefonisch triagisten. Daarbij vragen maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de steeds complexere zorgvraag door langer thuiswonende ouderen, om kwalitatief hoogwaardige triage. Ook ligt er het vraagstuk om het werken bij Dokterswacht aantrekkelijk te houden, zodat de uitstroom van gekwalificeerde medewerkers terugloopt. De uitstroom komt door de krapte op de arbeidsmarkt, maar is ook het gevolg van interne veranderingen, zoals de doorgevoerde scheiding tussen werken op de posten en het TriageCenter.

Huisartsenpostinformatiesysteem

Samen met de drie noordelijke collega’s (Drenthe, Groningen en Zwolle) is een intensief selectieproces doorlopen voor een nieuw Huisartsenpost informatiesysteem (HAPis). Uiteindelijk bleek de voorkeur unaniem voor één specifiek HAPis. Na de besluitvorming zijn de onderhandelingen deze zomer (2020) afgerond. Er zijn een projectgroep en diverse werkgroepen die zorgen voor alle voorbereidingen in kwartaal 3 en 4 van 2020.

Korte terugblik

Na jaren in gesprek te zijn, hebben we eind 2019 een financiële afspraak met de zorgverzekeraars kunnen maken. Onder leiding van bureau Berenschot hebben we een basis gelegd voor de toekomst. Samen met het FHV bestuur en verzekeraars heeft Dokterswacht vijf projecten afgesproken. Met deze projecten willen we ervoor zorgen dat de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de ANW-zorg (avond, nacht en weekend) ook in de toekomst gewaarborgd blijft. We zetten in op zelftriage van patiënten, minder verwijzingen naar de huisartsenposten en betere verdeling van werk tussen huisartsen, spoedeisende hulp (SEH) en specialist ouderengeneeskunde waardoor minder werkdruk en bezetting op de posten mogelijk is (minder kosten).

Banner

Toekomst

Dokterswacht zet zich verder in voor een beschikbare en bereikbare ANW-zorg met oog voor betaalbaarheid. Specifiek gaat het om een verdere verlichting van de werkdruk voor huisartsen en medewerkers. Dokterswacht gaat zich nog meer focussen op spoed, zowel intern als extern. Dit willen we onder andere doen door het trainen van medewerkers en een publiekscampagne. Focus op spoed is een kwaliteitsslag waar we allemaal bij gebaat zijn. Een bijkomend voordeel is dat we een start kunnen maken met de lastenverlichting van de huisartsen in de diensten. Ook gaat Dokterswacht zich meer richten op de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit houdt onder andere in dat wij (duurdere) zorg willen voorkomen, zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren en zorg vervangen door slimme zorg en e-health in te zetten.

Cijfers

Icon

Aantal inwoners (patiënten) in Frl

647.672

Icon

Binnenkomende telefoontjes

148.500

Icon

Aantal consulten op de post

78.000

Icon

Aantal visites

16.000

Icon

Drukste dag 22 juli en 14 november rustigste dag (187 telefoontjes)

1.024

Icon

584 Consulten drukste dag (27 juli) en 193 rustigste dag (22 oktober)

584

Icon

120 visites drukste dag (2 maart) en 15 visites rustigste dag (30 april)

120

Icon

Minuten duurt gemiddeld telefoongesprek

7.3

Icon

Minuten gemiddelde wachttijd patiënten

4,5

Icon

Aantal klachten

188